Cele

1. Promowanie i rozwijanie ekologicznych, nowatorskich metod i technik budowlanych,
inżynieryjnych, energetycznych i wszelkiej działalności technologicznej związanej z
ideami zrównoważonego rozwoju.
2. Budowanie platformy współpracy oraz wymiany informacji dla projektantów,
wykonawców, producentów, rolników, inwestorów oraz osób prywatnych
zainteresowanych budownictwem naturalnym, opartym na materiałach odnawialnych.
3. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami publicznymi,
jednostkami naukowymi i oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi w kraju i za granicą.
4. Reprezentowanie interesów członków oraz wspieranie inicjatyw i projektów
realizowanych przez nich w zakresie budownictwa naturalnego i działań
ukierunkowanych na troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.
5. Tworzenie zasobów wiedzy oraz rozwijanie zaplecza infrastrukturalno – sprzętowego
do wspólnego wykorzystania przez członków Stowarzyszenia przy wdrażaniu i
promowaniu naturalnych technologii.
6. Prowadzenia działalności naukowo – badawczej z zakresu naturalnych technologii
oraz współpraca z jednostkami badawczo - rozwojowymi, laboratoriami i ośrodkami
naukowymi.
7. Działanie na rzecz uzyskania aprobat technicznych dla naturalnych materiałów i
wyrobów budowlanych oraz zabezpieczenia dostępu do informacji, wiedzy i praw do
specyfikacji technicznych mikroprzedsiębiorcom, w szczególności członkom
Stowarzyszenia.
8. Wspieranie firm wykonawczych i producentów w uzyskaniu stosownych certyfikatów.
9. Wspieranie ekonomii społecznej oraz tworzenie „zielonych miejsc pracy”.
10. Oddziaływanie na proces legislacyjny oraz tworzenie projektów przepisów prawnych
w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia.
11. Wspieranie produkcji i koordynacja rynku odnawialnych materiałów budowlanych.
12. Organizowanie i inicjowanie konferencji, seminariów, wykładów i akcji społecznych
oraz innych form działalności oświatowej, służącej krzewieniu wiedzy istotnej ze
względu na cele Stowarzyszenia, szczególnie w duchu zrównoważonego rozwoju.
13. Organizowanie szkoleń i warsztatów, w tym dla firm wykonawczych i pracowników
budowlanych oraz wyjazdów integracyjnych i szkoleniowych.
14. Wydawanie książek, czasopism, broszur i innych wydawnictw związanych z celami
Stowarzyszenia.
15. Produkcja i rozpowszechnianie materiałów filmowych idźwiękowych oraz działalności
portali internetowych oraz innych mediów związanych z celami Stowarzyszenia.
16. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie dostępu do
najnowszych rozwiązań i wyrobów z surowców naturalnych.
17. Wspieranie działań na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej
produkcji przemysłowej w Polsce, szczególnie w obszarze budownictwa, rolnictwa,
ochrony środowiska i transportu.
18. Działanie na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w
obszarze zrównoważonego rozwoju.
19. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów.