Organizacja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego działa na podstawie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, oraz na podstawie postanowień statutu. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „OSBN”. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi rganizacjami o podobnym profilu działania i instytucjami publicznymi. Może pozostawać członkiem tych organizacji. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, zwane dalej„Oddziałami”. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzania swoich spraw oraz korzystać z pracy wolontariuszy. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.