Spotkanie Założycielskie European Straw Building Association

W dniach 22-24lutego 2016 w Wenecji odbyło się spotkanie zalożycielskie European Strawbale Association, w skrócie ESBA.

Trochę Historii
To historyczne;)  wydarzenie było bezpośrednio wynikiem  pracy zainicjowanej podczas ESBG2016 we Francji. W szerszej perspektywie jest to rezultat wieloletniej międzynarodowej wspólpracy przy okazji kolejnych spotkań ESBG oraz międzynarodowych programów takich jak StrawLeonardo i inne.

Przebieg Spotkania
W ramach sptokania w Wenecji udało się: doprecyzować i uchwalić statut ESBA, omówić podstawowe cele i metody działania, określić wysokośc skladek członkowskich i wybrać zarząd. Sporo czasu poświęciliśmy też na temat międzynarodowych projektów: zarówno tych trwających (kolejne edycje StrawLeonardo, ProStraw) jak i planowanych (Straw-up). Włosi przedstawili także plany dotyczące ESBG 2017.

Statut
Uchwalony statut stowarzyszenia oraz notatki z obrad są udostepnione na stronie OSBN w dziale pliki do pobrania:
Status ESBA 2016.02.22
Notatka ze spotkania zalożycielskiego 2016_02_22
Notatka ze spotkania założycielskiego cz2 2016_02_23

Cele
Podstawowe cele powolania stowarzyszenia o zasięgu Europejskim to:
usprawnienie wspołpracy międzynarodowej, usprawnienie przepływu informacji i koordynacja działań (m.in. badań, szkoleń etc), wspólna realizacja projektów i ubieganie się o fundusze unijne,   lobbing i praca nad unormowaniami o zasięgu europejskim.

Zarząd
Po wyniku dlugiej dyskusji w której każdy miał możliwość określić swoje predyspozycje, oraz zaproponować kandydatów sposród innych, określiliśmy listę 10 kandydatów/ek do zarządu. Nastepnie w wyniku głosowania przez 11 uprawnionych do głosowania przedstawicieli został wyłoniony siedmioosobowy zarząd w skladzie:
co-prezydent: Dirk Eberhard (RFCP - Francja)
co-prezydent: Zuzana Kierulfowa (ArTUR -Słowacja)
co-przezydent: Maciej Jagielak (OSBN -Polska)
co-prezydent: Sissy Hein (FASBA -Niemcy)
co-president: Stefano Soldati (Nuove Perspettive -Włochy)
sekretarz: Audrey van den Heuvel  (Strobouw - Holandia)
skarbnik: Herbert Gruber (ASBN -Austria)

Członkowie
Zgodnie z założeniami, ESBA ma być przede wszystkim federacją stowarzyszeń działających na poziomie krajowym. Dlatego "pełnymi członkami" (full member), posiadającymi prawo głosu, mogą być tylko stowarzyszenia reprezentujące poszczególne kraje. W przypadku braku centralnej organizacji na poziomie krajowym, prawo głosu może otrymać też koalicja kilku organizacji wspólnie reprezentująca dany kraj.
Inne organizacje, firmy, grupy, czy osoby, mogą otrymać status "członka wspierającego" – bez prawa głosu.

Budżet i Składki
Podjęliśmy próbę określenia wstępnego budżetu, w którym przewidzieliśmy trzy podstawowe źródła finansowania: skladki czlonkowskie, darowizny i projekty unijne.
Składki roczne tytułem pełnego członkowstwa ustaliliśmy na poziomie 400euro rozcznie. Dla członków wspierających 150euro rocznie. Tak ustawione składki powinny zapewnić minimum środków na funkcjonowanie stowarzyszenia aż do czasu pozyskania  środków z projektów unijnych i ewentualnych darowizn.
Podczas spotkania podjęliśmy tez pierwszą decyzję dotycząca wydatków: koszty dojazdów i zakwaterowania członków zarządu w przypadku koniecznych spotkań na żywo będą pokrywane z budżetu ESBA.

 

2016.02.25
Maciej Jagielak